Veel vogelsoorten gezien op de vogelkijkochtend

vogelochtend

Op onze vogelkijkochtend op zondag 23 april zijn er 45 soorten vogels gezien. We vinden het positief dat er zoveel vogels in de polders rondom onze boerderij te zien zijn en we leveren daarom graag een bijdrage om te zorgen dat de vogelstand niet achteruit gaat.

De complete lijst:

Boeren zwaluw – al druk bezig bij hun nesten
Buizerd
Grutto
Kievit
Tureluur
Canadese gans
Scholekster
Houtduif
Bergeend
Meerkoet
Wilde eend
Merel
Ekster
Huismus
Knobbelzwaan
Kauw
Spreeuw
Aalscholver
Kokmeeuw
Grauwe gans
Gierzwaluw – vier stuks op doortrek
Witte kwikstaart
Zwarte kraai
Blauwe reiger
Fazant
Kleine mantelmeeuw
Stormmeeuw
Turkse tortel
Nijlgans
Tapuit – vast op doortocht
Brandgans
Huiszwaluw – de eerste is al terug!
Koolmees
Vink
Slobeend
Kuifeend
Heggenmus
Putter
Winterkoning
Visdief
Wulp
Regenwulp (een heuse vlucht, twaalf stuks)
Krakeend
Lepelaar
Postduif

Wat wel te verwachten was maar niet gezien is:
Ooievaar
Grote zilverreiger
Torenvalk
Bruine kiekendief